Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy MC Klubíčko Horní Cerekev, z. s.

25. 12. 2014

MC Klubíčko Horní Cerekev, z. s.

Stanovy spolku

 Čl. I

Název a sídlo

MC Klubíčko Horní Cerekev, z. s. (dále jen „spolek“) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., a sídlí na adrese ZŠ Horní Cerekev, Tyršova 209, 394 03 Horní Cerekev.

Čl. II

Účel spolku

Posláním spolku je posilování rodičovských kompetencí, podpora hodnot a role rodiny, primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti.

Čl. III

Předmět činnosti

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. K podpoře tohoto poslání spolek provozuje zejména tyto hlavní činnosti:

a)      Organizuje programy pro aktivaci rodin.

b)      Nabízí vzdělávací programy pro děti, rodiče i prarodiče.

c)      Nabízí neziskové jazykové kurzy pro děti i dospělé.

d)      Vytváří prostor pro vícegenerační pospolitost.

e)      Poskytuje poradenství v oblasti potřeb rodiny.

f)       Poskytuje poradenství k fyzickému i psychickému rozvoji dětí.

g)      Nabízí volnočasové aktivity.

h)      Pořádá akce pro širokou veřejnost.

i)        Podporuje svépomocné aktivity.

j)        Pomáhá posilovat sociální kompetence rodičů i dětí.

k)      Podporuje osobnostní rozvoj rodičů na rodičovské dovolené tak, aby se mohli po této době plnohodnotně zařadit do pracovního procesu.

l)        Spolupracuje s dalšími organizacemi v komunitě i s představiteli obce.

m)   Podílí se na obnově tradic v obci.

Čl. IV

Členové spolku

1.      Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí s těmito stanovami a je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

2.      Členství ve spolku vzniká na základě přihlášky do spolku. O přijetí rozhoduje předseda spolku. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. Svoji přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy.

3.      Spolek vede seznam členů, který je neveřejný. Člen je do seznamu zapsán do 10 dní po schválení jeho přijetí.

a)      V seznamu se uvede jméno a příjmení člena, datum narození, jeho bydliště (případně korespondenční adresa), elektronická adresa, datum přijetí za člena, datum a způsob ukončení členství. Po ukončení členství je člen ze seznamu členů vymazán.

b)      Za vedení seznamu členů odpovídá předseda spolku.

c)      Seznam je pro členy přístupný v sídle spolku po předchozí dohodě. Třetím osobám nejsou seznam členů ani žádné osobní informace z něj poskytovány. Pokud by toto bylo nutné, pak jen s výslovným písemným souhlasem členů, kterých by se daná situace týkala.

4.      Členové mají právo

a)      Účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím.

b)      Volit a být voleni do orgánů spolku.

c)      Požadovat na členské schůzi od členů orgánů spolku informace týkající se fungování spolku.

d)      Aktivně se podílet na činnosti spolku.

5.      Členové mají povinnost

a)      Dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

b)      Informovat vedení spolku o změnách v osobních údajích, včetně změny adresy.

c)      Chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování poslání spolku.

d)      Chránit majetek spolku.

6.    Členství ve spolku zaniká

a)      Úmrtím člena ke dni úmrtí.

b)      Vystoupením ze spolku - dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku, ze seznamu členů je tento vymazán do 10 dnů od doručení písemného vyjádření o vystoupení.

c)      Dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení (z důvodu nedodržování obsahu stanov).

d)      Zánikem spolku – dnem vymazání z Rejstříku spolků. 

Čl. V

Orgány spolku

Orgány spolku jsou členská schůze, předseda / předsedkyně (dále jen „předseda“) a místopředseda / místopředsedkyně (dále jen „místopředseda“).

1.      Členská schůze

a)      Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Skládá se ze všech členů spolku.

b)      Volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.

c)      Schází se nejméně jednou ročně. Předseda svolá členskou schůzi i dříve, vyžadují-li to zájmy spolku nebo požádá-li ho o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku – v tomto případě musí členskou schůzi svolat ve lhůtě 30 dní.

d)      Pozvánku na členskou schůzi rozesílá předseda všem členům spolku písemně nebo elektronickou poštou nejméně 20 dní před termínem konání členské schůze. Pozvánka obsahuje datum, čas a místo konání schůze a její program. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení. Záležitost, která nebyla uvedena v programu, je možné na schůzi projednávat pouze tehdy, pokud s tím souhlasí nejméně dvě třetiny členů spolku.

e)      Je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nejméně polovina členů spolku. Náhradní jednání pro případ, že schůze není usnášeníschopná, se může konat 1 hodinu po termínu původní schůze, toto jednání členské schůze se pak považuje za usnášeníschopné při jakémkoli počtu přítomných členů.

f)       Může rozhodnout o všech věcech, které se týkají spolku. Projednává náměty a připomínky svých členů.

g)      Schvaluje rozpočet na kalendářní rok.

h)      Schvaluje zprávu o hospodaření za kalendářní rok.

i)        Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku, naložení s likvidačním zůstatkem a o přeměně spolku je zapotřebí hlasů dvou třetin všech členů spolku. Každý člen má právo jednoho hlasu, všechny hlasy jsou si rovny, pouze při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pokud se člen nemůže členské schůze zúčastnit, může zplnomocnit jiného člena. Tento může disponovat pouze jednou plnou mocí.

j)      Předseda zajistí, aby byl z každého jednání členské schůze pořízen zápis, který bude zveřejněn nejpozději 14 dní po konání schůze v sídle spolku. Zápis musí obsahovat datum, místo konání, program, přijatá usnesení, výsledky hlasování, námitky členů, jméno zapisovatele.

2.      Předseda

a)      Předseda je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek navenek a stará se o běžný chod spolku v období mezi členskými schůzemi. Při své činnosti je vázán rozhodnutími členské schůze a schváleným rozpočtem.

b)      Předsedu volí členská schůze ve veřejném hlasování na tříleté funkční období.

c)      Zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemností.

d)      Pověřuje jiné osoby k jednání jménem spolku formou písemné plné moci.

e)      Schvaluje přihlášky nových členů.

f)       Vede seznam členů spolku.

g)      Svolává a řídí členskou schůzi.

h)      Předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření.

i)        Navrhuje vnitřní předpisy spolku.

j)        Výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období.

3.      Místopředseda

a)      Zastupuje předsedu spolku v době, kdy ten nemůže svoji funkci vykonávat. Pokud předseda ukončí svoji činnost, stává se místopředseda statutárním orgánem spolku.

 

Čl. VI

Zánik spolku

1.      Spolek zaniká:

a)      Rozhodnutím členské schůze, přičemž k přijetí takového usnesení je potřeba souhlasu dvou třetin všech členů spolku. Spolek členů při rozhodnutí o zrušení jmenuje likvidátora.

b)      Pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů z důvodů stanovených §270 občanského zákoníku.

2.      Jmenovaný likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zpřístupní v jeho sídle. O zveřejnění seznamu členy spolku vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu.

3.      Likvidační zůstatek se převede na jinou právnickou osobu, která realizuje obdobnou činnost jako spolek, podle rozhodnutí členské schůze.

4.      Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.

 

 

Účinnost od 1. 1. 2015

V Horní Cerekvi dne 29. 11. 2014